Goede, regelmatig uitgevoerde inspecties en deskundig onderhoud van stookinstallaties kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de veiligheid van de installaties en kunnen bovendien de uitstoot van koolmonoxide (CO) en stikstofoxiden (NOx) aanzienlijk beperken.

Om voldoende kwaliteit van de te verrichten werkzaamheden te garanderen hebben de koepelorganisaties in de toestellen- en installatiebranches een certificeringsregeling opgezet, de Certificeringsregeling voor inspectie en onderhoud aan stookinstallaties. De regeling wordt beheerd door een stichting: de Stichting Certificatie Inspectie en Onderhoud Stookinstallaties (SCIOS). Uiteraard is het beheer van uw installatie uw eigen verantwoordelijkheid. Beschikt u over een grote(re) stookinstallatie en daarmee bedoelen we een stookinstallatie met een nominaal ingangsvermogen oftewel belasting Hi (onderwaarde) groter dan 100 kW, dan bent u wettelijk verplicht inspecties te laten uitvoeren door een SCIOS gecertificeerd bedrijf.

EBI - Dit betreft de eerste inspectie bij ingebruikname. Hierbij wordt gecontroleerd of een (nieuw) geplaatst toestel zodanig is opgesteld en ingeregeld dat het geheel voldoet aan de geldende veiligheids- en milieu-eisen. De afstelgegevens en relevante dokumentatie worden vastgelegd in een basisverslag dat bij het toestel wordt bewaard of waarover de eigenaar direct kan beschikken. 
Er vind nu een enorme inhaalslag plaats om aan alle bestaande stookinstallaties in Nederland een eerste inspectie uit te laten voeren.

PI - Afstelinrichtingen en beveiligingen worden vierjaarlijks aan de hand van het basisverslag gecontroleerd en zo nodig nagesteld om de goede en veilige werking van het toestel weer op peil te brengen, zoals dat was bij de ingebruikname ervan. Ook hier worden de verrichtte werkzaamheden en gedane bevindingen in een inspectierapport vastgelegd en naderhand toegestuurd naar de opdrachtgever.